• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zgody marketingowe

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aasa Polska S.A., IPF Polska Spółka z o.o. oraz agencję kredytową: "Ratalka.pl", należącą do firmy: Zdzisława Sałacińska z siedzibą: 42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7/3, NIP: 575 121 36 96, moich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym mój adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej.

2. Zostałem poinformowany o prawie wglądu do treści dotyczących mnie danych, prawie żądania zmiany oraz usunięcia tych danych, a także o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym SMS, email) od Aasa Polska S.A., IPF Polska Spółka z o.o. oraz agencję kredytową: "Ratalka.pl", należącą do firmy: Zdzisława Sałacińska z siedzibą: 42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7/3.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych przez Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o.

5. Udzielam Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przekazanie przez Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytania o moje dane osobowe w celu pozyskania informacji dotyczących niezbędnych do oceny zdolności kredytowej oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych przekazanych w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym na ich udostępnianie instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.

6. Upoważniam Aasa Polska S.A. oraz IPF Polska Spółka z o.o. do pozyskania z baz danych biur informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor S.A., KBIG S.A., Krajowego Rejestru Długów S.A., Rejestru Dłużników ERIF S.A. oraz baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących moich informacji gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zdolności kredytowej.

7. Zgadzam się na przekazywanie przez IPF Polska do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IPF Polska umowy pożyczki, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym.

8. W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez IPF Polska w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników dla IPF Polska

*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

9. Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A. ul. Hrubieszowska 2, w Warszawie oraz
IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

10. Zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin serwisu: ratalka.pl dostępny pod adresem: http://lubliniec.ratalka.pl/component/content/article.html?id=36

11. Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kredytowego lub pożyczkowego w poszczególnych bankach i/lub instytucjach finansowych, za pośrednictwem platformy kredytowej: „Ratalka.pl”, należącej do przedsiębiorstwa: Zdzisława Sałacińska z siedzibą: Plac Konrada Mańki 7/3, 42-700 Lubliniec, w firmach i bankach z którymi Platforma kredytowa „Ratalka.pl” współpracuje, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

12. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od platformy kredytowej: „Ratalka.pl”, należącej do przedsiębiorstwa: Zdzisława Sałacińska z siedzibą: Plac Konrada Mańki 7/3, 42-700 Lubliniec, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Platforma kredytowa Ratalka.pl – Zdzisława Sałacińska głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mali) oraz informacji marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznych systemów wywołujących (m.in. telefon) w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe.