• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY: RATALKA.PL - ZDZISŁAWA SAŁACIŃSKA
W SERWISIE INTERNETOWYM: LUBLINIEC.RATALKA.PL

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska, Plac Konrada Mańki 7/3, 42-700 Lubliniec, NIP: 5751213696, w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną: „www.lubliniec.ratalka.pl”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

I. DEFINICJE

lubliniec.ratalka.pl - oznacza domenę do której wszelkie prawa posiada Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska, Plac Konrada Mańki 7/3, 42-700 Lubliniec, NIP: 5751213696, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG.

Serwis Finansowy: www.lubliniec.ratalka.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-ratalną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez firmę Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska, w skrócie: Ratalka.pl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez firmę: Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji ratalnych przez sieć Internet udostępnioną w domenie: www.lubliniec.ratalka.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez lubliniec.ratalka.pl w tym:

a. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) – dotyczy wszystkich stron Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w tym:

Kalkulator ratalny - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania symulacji kredytu ratalnego z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1kc.,

Wniosek ratalny – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług,

b. Usługi pośrednictwa finansowego – umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl

c. Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego – umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego.

d. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl

Partner – oznacza podmiot współpracujący z Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, zakres odpowiedzialności Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Korzystając z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Serwis Finansowy: lubliniec.ratalka.pl udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.

Serwis Finansowy: lubliniec.ratalka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy nadsyłanych przez użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, usunięcia lub nie publikowania opinii w szczególności tych zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

- hardware,

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarkę internetową,

- inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU FINANSOWEGO: LUBLINIEC.RATALKA.PL

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska udostępnia w Serwisie Finansowym: : lubliniec.ratalka.pl chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska udostępniając w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska udostępnia w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl treści, do których prawa autorskie przysługują Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.

Użytkownicy Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Udostępniając własne treści w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska gwarantuje Użytkownikom Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

W ramach świadczenia niektórych Usług Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

- po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

- w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku zgłaszania Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska do przechowywania kopii takiej korespondencji.

IX. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska udostępnia mechanizmy informatyczne w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2015r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Ratalka.pl - Zdzisława Sałacińska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w zakładce: regulamin.

Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.