• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRESTIŻ FINANSE MARCIN SAŁACIŃSKI, KATARZYNA SAŁACIŃSKA SP.J.
W SERWISIE INTERNETOWYM: LUBLINIEC.RATALKA.PL

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest Prestiż Finanse - Marcin Sałaciński, Katarzyna Sałacińska Sp.J., w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną: „www.lubliniec.ratalka.pl”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

I. DEFINICJE

lubliniec.ratalka.pl - oznacza domenę do której wszelkie prawa posiada Prestiż Finanse - Marcin Sałaciński, Katarzyna Sałacińska Sp.J. , z siedzibą w Częstochowie 42-221, przy ul. Radomskiej 43A, NIP: 573-281-07-29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS - nr 0000364972.

Serwis Finansowy: www.lubliniec.ratalka.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-ratalną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez firmę Prestiż Finanse - Marcin Sałaciński, Katarzyna Sałacińska Sp.J., w skrócie: Prestiż Finanse Sp.J. , umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez firmę: Prestiż Finanse Sp.J., a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji ratalnych przez sieć Internet udostępnioną w domenie: www.lubliniec.ratalka.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Prestiż Finanse Sp.J.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez lubliniec.ratalka.pl w tym:

a. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) – dotyczy wszystkich stron Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w tym:

- Kalkulator ratalny - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania symulacji kredytu ratalnego z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1kc.,

- Wniosek ratalny – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług,

b. Usługi pośrednictwa finansowego – umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl

c. Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego – umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego.

d. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl

Partner – oznacza podmiot współpracujący z Prestiż Finanse Sp.J.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, zakres odpowiedzialności Prestiż Finanse Sp.J. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Korzystając z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Serwis Finansowy: lubliniec.ratalka.pl udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.

Serwis Finansowy: lubliniec.ratalka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy nadsyłanych przez użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, usunięcia lub nie publikowania opinii w szczególności tych zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

- hardware,

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarkę internetową,

- inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRESTIŻ FINANSE SP.J. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU FINANSOWEGO: LUBLINIEC.RATALKA.PL

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Prestiż Finanse Sp.J. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Prestiż Finanse Sp.J. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Prestiż Finanse Sp.J.

Prestiż Finanse Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

Prestiż Finanse Sp.J. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prestiż Finanse Sp.J. udostępnia w Serwisie Finansowym: : lubliniec.ratalka.pl chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Prestiż Finanse Sp.J. udostępniając w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Prestiż Finanse Sp.J. udostępnia w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl treści, do których prawa autorskie przysługują Prestiż Finanse Sp.J. oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.

Użytkownicy Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Udostępniając własne treści w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Prestiż Finanse Sp.J. udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prestiż Finanse Sp.J. gwarantuje Użytkownikom Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Prestiż Finanse Sp.J. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

W ramach świadczenia niektórych Usług Prestiż Finanse Sp.J. zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

Prestiż Finanse Sp.J. gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.

Prestiż Finanse Sp.J. gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

- po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

- w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Prestiż Finanse Sp.J. zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prestiż Finanse Sp.J. , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że w przypadku zgłaszania Prestiż Finanse Sp.J. problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Prestiż Finanse Sp.J. do przechowywania kopii takiej korespondencji.

IX. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ PRESTIŻ FINANSE SP.J. DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

Prestiż Finanse Sp.J. zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Prestiż Finanse Sp.J. udostępnia mechanizmy informatyczne w Serwisie Finansowym: lubliniec.ratalka.pl w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2015r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Prestiż Finanse Sp.J. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl, w zakładce: regulamin.

Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Finansowego: lubliniec.ratalka.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.